Elektroniczna wysyłka deklaracji DN-1

Bieżące doradztwo prawne i podatkowe  /   9 grudnia 2021

Czy masowa wysyłka deklaracji na podatek od nieruchomości w formie elektronicznej jest możliwa? Obecnie występujące narzędzia kwalifikowanego podpisu elektronicznego dają możliwość masowego podpisu deklaracji na podatek od nieruchomości. Inaczej ma się sprawa z masową wysyłką deklaracji.

Formy wysyłki deklaracji przez Internet

Choć w obecnym porządku prawnym deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być przesyłane z wykorzystaniem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub innego systemu teleinformatycznego, udostępnionego na stronie BIP właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, to w praktyce systemy te nie umożliwiają masowej wysyłki deklaracji do poszczególnych organów, co byłoby wartością dla podatników, którzy wysyłają deklaracje do kilkuset organów podatkowych.

Co do zasady platforma usług administracji publicznej (ePUAP) daje możliwość wysłania deklaracji przez dedykowany formularz. Niemniej jednak obecne regulacje nie stanowią, że skuteczne złożenie deklaracji może odbyć się jedynie przez dedykowany formularz, zamieszczony na ePUAP-ie. Istnieje bowiem również możliwość wysłania deklaracji przez ePUAP jako załącznik do pisma ogólnego. Przepisy nie wyłączają bynajmniej takiej możliwości.

Jak już wspomnieliśmy, jako drugą formę składania deklaracji podatkowych do gmin – oprócz ePUAP-u – ustawodawca przewidział wysłanie deklaracji przez inny system teleinformatyczny, udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Wysyłka deklaracji przez „inny system teleinformatyczny”

Żeby dobrze zrozumieć powyższy tryb, musimy odwołać się do ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 670).

Ma ona zastosowanie do komunikacji m.in. z organami samorządu terytorialnego i samorządowymi zakładami budżetowymi. Przez pojęcie systemu teleinformatycznego należy rozumieć ‘zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne’.

W zakresie zaś środków komunikacji elektronicznej ww. ustawa odsyła do ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). W myśl tej ustawy za środki komunikacji elektronicznej rozumie się ‘rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną’.

Zestawienie wszystkich ww. pojęć prowadzi do wniosku, że przez pojęcie innego systemu teleinformatycznego, udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, należy również rozumieć pocztę elektroniczną, podaną na stronie BIP gminy.

Powyższe znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która wprowadza możliwość składania deklaracji na podatek od nieruchomości w formie elektronicznej.

Jak wskazano w uzasadnieniu: projektowane zmiany przewidują wprowadzenie powszechnej możliwości składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji na opłatę reklamową (w gminach, które wprowadziły taką opłatę oraz obowiązek składania takich deklaracji). Efektem projektowanych zmian będzie możliwość składania przez wszystkich podatników za pomocą środków komunikacji elektronicznej: deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji dotyczących opłaty reklamowej. W tym celu niezbędne jest wprowadzenie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych regulacji dotyczących możliwości składania tych formularzy w takiej formie, gdyż zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi województwa regulują odrębne przepisy […].

Wnioski

W obecnym porządku prawnym, w świetle ww. przepisów deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być przesyłane z wykorzystaniem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub poczty elektronicznej, podanej na stronie BIP gminy. Z uwagi na to, że nie ma możliwości jednoczesnej obsługi tysięcy deklaracji przez system ePUAP, uznajemy, że możliwe jest wysyłanie opatrzonych podpisem kwalifikowanym deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą poczty elektronicznej, podanej na stronie BIP gminy. Taki sposób przesyłania deklaracji jest zgodny z przepisami rozporządzenia, uwzględnia potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tych informacjach i deklaracjach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, jak również umożliwia wydajne wysłanie tysięcy deklaracji w krótkim czasie.

Inną sporną kwestią przy wysyłce elektronicznej deklaracji jest pełnomocnictwo w przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika. O tym w kolejnym wpisie [patrz adnotacja poniżej – przyp. red.].

.

Niniejszy artykuł jest częścią poradnika Praktyczne aspekty składania deklaracji na podatek od nieruchomości autorstwa naszych ekspertów podatkowych Sebastiana Gumieli i Adrianny Młynarczyk. Cały poradnik można pobrać bezpłatnie ze strony WWW:

<https://in.taxinsight.pl/podatek_od_nieruchomosci_poradnik>.

Autor wpisu

Sebastian Gumiela

radca prawny, doradca podatkowy

Miałem być księdzem – taką przyszłość wróżyła mi babcia, gdyż  jako dziecko w łóżeczku spałem jak kanonik, z rękami złożonymi na piersiach. Miałem być pianistą, aż trafiłem do klas...

Zobacz moje wpisy

Podziel się

Powiązane wpisy

Exit tax również od darowizny? Orzecznictwo NSA korzystne dla podatników

Exit tax również od darowizny? Orzecznictwo NSA korzystne dla podatników

Rezydencja podatkowa – miejsce pobytu małżonka nie jest decydujące

Rezydencja podatkowa – miejsce pobytu małżonka nie jest decydujące

Obywatele polscy za granicą – obowiązek obrony Ojczyzny w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Obywatele polscy za granicą – obowiązek obrony Ojczyzny w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Sześć godzin na spakowanie bielizny, długopisów i kanapek – procedura powołania w razie mobilizacji i w czasie wojny

Sześć godzin na spakowanie bielizny, długopisów i kanapek – procedura powołania w razie mobilizacji i w czasie wojny

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter