Konwencja MLI

Konwencja MLI

Od stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy konwencji MLI1 w stosunku do umów zawartych pomiędzy Polską a Chile, Pakistanem, Estonią, Chorwacją, Węgrami, Grecją i Hiszpanią. Wiąże się z tym kilka zmian dla podatników, o czym piszemy niżej.

Co to oznacza w praktyce?

Podstawową nowością jest zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania z metody wyłączenia z progresją na metodę zaliczenia proporcjonalnego (tzw. kredyt podatkowy). Jest to metoda mniej korzystna dla podatników. W praktyce od 2022 będzie obejmować dochody uzyskiwane przez polskich rezydentów podatkowych ze źródeł w Jordanii, Pakistanie i Grecji, zaś od 2023 roku w Estonii i Hiszpanii.

Metoda wyłączenia (stosowana do tej pory) polega na tym, że dochody zagraniczne nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Są one jednak uwzględniane przy obliczaniu tzw. efektywnej stawki podatkowej, która jest stosowana do obliczenia podatku od dochodów polskich. Efektywną stawkę podatkową ustala się poprzez zsumowanie dochodów zagranicznych i polskich i ustalenie, jaki procent z dochodów stanowiłby podatek, gdyby wszystkie dochody były opodatkowane w Polsce, czyli – praktycznie – gdzie pomiędzy 12% (niższa stawka) a 32% (wyższa stawka) znajdzie się stawka podatkowa.

Oznacza to również, że jeśli podatnik nie osiąga dochodów z polskich źródeł – dochód taki nie jest opodatkowany w Polsce.

Nowa metoda unikania podwójnego opodatkowania

Metoda kredytu podatkowego polega na obliczeniu polskiego podatku od całości dochodów i podatku zapłaconego za granicą, jednak tylko do wysokości podatku należnego od tego dochodu w Polsce. Oznacza to, że podatnik, który uzyskuje dochód opodatkowany niższą stawką podatku (kwotowo), będzie musiał dopłacić w Polsce podatek do wysokości, jaka byłaby w Polsce należna od całości.

W praktyce powoduje to również, że podatnik musi od takich dochodów płacić zaliczki w Polsce i może być z nich zwolniony na podstawie decyzji urzędu skarbowego, jeśli wykaże, że jego dochody zagraniczne będą opodatkowane wyższą stawką niż w Polsce.

Wejście w życie konwencji MLI wpływa również na dochody z dywidend oraz sprzedaży udziałów w spółkach nieruchomościowych (spółek, których co najmniej 50% majątku stanowią nieruchomości położone w państwie jego siedziby).

Umowa wprowadza wymóg utrzymywania przez co najmniej 365 dni udziałów do celu zastosowania zwolnienia z zysków. Polska nie stosuje tego warunku w stosunku do umów, które mają już zastrzeżony taki warunek (najczęściej jednak na dłuższy okres).

Konwencja powoduje opodatkowanie w kraju siedziby spółki nieruchomościowej dochodów z ze zbycia jej udziałów przez obcego rezydenta podatkowego.

.


1 Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu 24 listopada 2016 r., podpisana w Paryżu 7 czerwca 2017 r. (ang. Multilateral convention to implement tax treaty-related measures to prevent base erosion and profit shifting).