Zasady wypełniania deklaracji na podatek od nieruchomości w przypadku korekty zobowiązania po przekroczeniu 100 zł

Zasady wypełniania deklaracji na podatek od nieruchomości w przypadku korekty zobowiązania po przekroczeniu 100 zł

Jak wypełnić deklarację na podatek od nieruchomości w przypadku korekty zobowiązania po przekroczeniu 100 zł?

Korekta deklaracji a raty podatku

Sporządzenie korekty deklaracji może nieraz wpłynąć na zmianę określenia kwot rat podatku. Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów* raty, które nie zostały objęte korektą deklaracji, powinny pozostać bez zmian.

Powyższa wskazówka jest możliwa do zastosowania, kiedy sporządzamy korektę deklaracji z przyczyn niezawinionych (tj. gdy zaistnieje zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku). W przypadku bowiem, kiedy z winy podatnika sporządzenie korekty jest konieczne (np. popełnił błąd rachunkowy), wydaje się jasne, że kwoty rat należy wyliczyć na nowo, zgodnie z prawidłową kwotą zobowiązania podatkowego, wykazaną w korekcie deklaracji.

W praktyce jednak możliwe jest wystąpienie wielu innych przypadków nieprzewidzianych przez ustawodawcę, w których korekcie podlegają raty podatku. Przykładowo, jak właściwie sporządzić korektę deklaracji w zakresie rat podatku, przyjmując, że pierwotne zobowiązanie podatkowe nie przekraczało 100 zł, a w trakcie roku podatek uległ podwyższeniu ponad tę wartość?

Załóżmy, że w opisanym przykładzie zasadne jest, by w deklaracji pierwotnej wpisać kwotę zobowiązania podatkowego nieprzekraczającego 100 zł w pozycję, która odpowiada jednej racie (o tym, dlaczego tak, a nie inaczej można przeczytać w naszym innym wpisie: Raty podatku przy zobowiązaniu do 100 zł także za niepełny rok podatkowy [zob. informację na końcu artykułu – przyp. red.]).

Korekta takiej deklaracji – z powodu zwiększenia kwoty podatku powyżej 100 zł – w zakresie określenia rat powodowałaby, że albo:

  • trzeba by wpisać kwotę, zwiększającą wartość zobowiązania podatku, w pozycję raty odpowiadającej miesiącowi, za który jest złożona korekta deklaracji (o ile założenie, że każda z pozycji dwunastu rat odpowiada konkretnemu miesiącowi, jest zasadna), albo
  • trzeba by rozpisać skorygowaną wartość zobowiązania podatku na raty.

Przed wskazaniem, które rozwiązanie jest poprawne, należy bliżej przyjrzeć się przepisom. Artykuł 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma zastosowanie do sytuacji, gdy kwota podatku od nieruchomości, wynikająca z przepisów prawa, wynosi maksymalnie 100 zł. Przez kwotę podatku, o której mowa w tym przepisie, należy rozumieć ‘pewną sumę pieniędzy należną z tytułu podatku stanowiącą liczbowe określenie wartości podatku’. W hipotezie ww. przepisu ustawodawca odwołuje się do pojęcia kwoty podatku (jako publicznoprawnego, nieodpłatnego, przymusowego oraz bezzwrotnego świadczenia pieniężnego na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikającego z ustawy podatkowej – art. 6 ordynacji podatkowej), a nie do kwoty całego zobowiązania podatkowego.

Żeby to jeszcze lepiej zobrazować, posłużymy się dwoma przykładami.

Przykład 1.

Deklaracja została złożona w styczniu, wysokość zobowiązania podatkowego wyniosła 100 zł. W maju nastąpiło zdarzenie, które zwiększyło zobowiązanie podatkowe do 130 zł.

Zobowiązanie podatkowe za cały rok przekroczyło wartość 100 zł, niemniej jednak kwota podatku, wynikająca z korekty, tej kwoty nie przekroczyła. Wobec tego w korekcie deklaracji należy wskazać kwotę rat podatku za okres, którego dotyczy korekta, pozostawiając pozostałe pola rat puste.

W poz. 100 – Kwota I raty podatnik powinien wpisać 100 zł.

W poz. 105 – Kwota VI raty podatnik powinien wpisać 30 zł.

Przykład 2.

Deklaracja została złożona w styczniu, wysokość zobowiązania podatkowego wyniosła 100 zł. W maju nastąpiło zdarzenie, które zwiększyło zobowiązanie podatkowe do 300 zł. Wobec faktu, że kwota podatku wynikająca z korekty przekroczyła 100 zł, różnica w wysokości 200 zł winna być podzielona na raty od poz. 105 do 111. Przy tym wyrównanie do kwoty zobowiązania podatkowego (poz. 99) następuje w ostatniej racie, tj. w poz. 111.

Problem, jak wypełnić deklarację na podatek od nieruchomości w przypadku korekty zobowiązania po przekroczeniu 100 zł, budzi wątpliwości nie tylko podatników, ale i organów gmin, dlatego w tym zakresie warto byłoby, żeby MF uzupełniło wyjaśnienia publikowane w broszurze*.

.

.

Broszura do formularza „deklaracja na podatek od nieruchomości” – DN-1(1) oraz załączników ZDN-1(1) i ZDN-2(1), Ministerstwo Finansów, [on-line], [dostęp: 19.11.2021]. Dostępny w WWW: <https://www.podatki.gov.pl/media/5740/mf-broszura-dn-1.pdf>.

 .

Niniejszy artykuł jest częścią poradnika Praktyczne aspekty składania deklaracji na podatek od nieruchomości autorstwa naszych ekspertów podatkowych Sebastiana Gumieli i Adrianny Młynarczyk. Cały poradnik można pobrać bezpłatnie ze strony WWW:

<https://in.taxinsight.pl/podatek_od_nieruchomosci_poradnik>.