Korzyści podatkowe wynikające z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Korzyści podatkowe wynikające z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) oferują szereg udogodnień i preferencji podatkowych dla operujących na ich obszarze przedsiębiorstw. Na jakie korzyści podatkowe mogą liczyć firmy działające w ich obrębie?

 

Czym są SSE?

Pojęcie SSE wprowadzono ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Są to wyodrębnione administracyjnie obszary, na których prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się na preferencyjnych warunkach. Obecnie w Polsce znajduje się 14 takich stref. Zostały powołane do życia w celu wspierania rozwoju określonych dziedzin działalności gospodarczej, tworzenia nowych technologii, promowania eksportu i  tworzenia nowych miejsc pracy. Mogą działać na nich zarówno przedsiębiorcy polscy, jak i zagraniczni.

 

Aby przedsiębiorstwo mogło operować na obszarze SSE, musi uprzednio uzyskać zezwolenie wydawane przez zarządcę strefy działającego w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki. W zezwoleniu określa się m.in. przedmiot działalności, minimalny poziom zatrudnienia oraz minimalny poziom wydatków inwestycyjnych. Zezwolenie może zostać wydane na podstawie np. projektu inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w strefie. Uzyskanie zwolnienia wiąże się także z koniecznością spełnienia pewnych dodatkowych wymagań dotyczących minimalnej wartości inwestycji (100 tys. €) oraz długości trwania inwestycji (3 lata).

 

Korzyści w podatkach dochodowych

 

Przepisy przewidują zwolnienie z podatku dochodowego w stosunku do dochodów wypracowanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Wielkość dochodu podlegającego zwolnieniu zależy od poniesionych wydatków inwestycyjnych w strefie, lokalizacji tej strefy, wielkości przedsiębiorstwa, a także liczby nowozatrudnionych pracowników. Limit oblicza się mnożąc dwa elementy:

  • wydatki kwalifikowane

oraz

  • wskaźnik intensywności pomocy.

 

Wydatkami kwalifikowanymi mogą być albo wydatki inwestycyjne (np. zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych) albo dwuletnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników, tj. zatrudnionych po uzyskaniu zwolnienia, ale nie później niż do 3 lat po zakończeniu inwestycji. Z kolei wskaźnik intensywności pomocy jest stałą wartością procentową, przypisaną do danego regionu Polski na podstawie kryterium atrakcyjności inwestycyjnej. Waha się on pomiędzy 10 a 50 proc.

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

 

Działalność w obszarze SSE umożliwia również skorzystanie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcom, którzy otrzymali zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE. Dotyczy ono gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy w okresie ważności wspomnianego zezwolenia.

 

Tomasz Piejak, aplikant adwokacki, Wojciech Jaranowski, praktyka doradztwa dla klientów indywidualnych w GWW