Ocena wodnoprawna, czyli nowa decyzja w procesie inwestycyjnym

Nieruchomości  /   25 maja 2018

ocena wodnoprawna

Proces inwestycyjny to skomplikowana administracyjnie machina. Dla jej napędu niezbędne jest uzyskanie kolejnych, następujących po sobie decyzji administracyjnych, warunkujących realizację planowanych działań. Coraz więcej uzgodnień musi zostać dokonanych na wstępnym etapie procesu, jeszcze przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Warto zwrócić uwagę, iż mechanizm tak funkcjonującego organizmu od niedawna rozszerzył się o kolejne „koło zębate”, bez którego cała machina w ogóle nie ruszy do przodu.

 

Zgoda wodnoprawna

Ocena wodnoprawna, bo o niej w tym miejscu mowa, to jedno z nowych rozwiązań, jakie przyniosła nam nowelizacja Prawa wodnego. Stanowi ona, obok pozwoleń wodnoprawnych czy zgłoszeń wodnoprawnych, jedną z decyzji, należących do zbiorczej kategorii zgód wodnoprawnych. Co ciekawe, obowiązek uzyskania tej decyzji poprzedza wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wydanie pozwolenia, z kolei, poprzedzać musi złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Tak więc łańcuch uzgodnień ulega wydłużeniu o kolejne ogniwo.

 

Kiedy ocena wodnoprawna będzie wymagana?

To chyba jedno z kluczowych pytań w kontekście ocen wodnoprawnych, a jednak pozostaje póki co bez odpowiedzi. Szczegółowy katalog inwestycji i działań, których realizacja wymagać będzie oceny wodnoprawnej ma zostać określony przez właściwego ministra w drodze odrębnego aktu prawnego. Należy przypuszczać, iż będzie to rozporządzenie zbliżone w swoim kształcie do rozporządzenia określającego aktualnie rodzaje przedsięwzięć, dla których niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. A więc określające zarówno rodzaj inwestycji, jak i parametry graniczne. Niemniej dopóki rozporządzenie nie zostanie opublikowane, szczegółowy zakres będzie owiany tajemnicą.

Na chwilę obecną bardzo ogólnie można stwierdzić, iż oceny wymagać będą przedsięwzięcia mogące wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Chodzi o cele określone dla jednolitych części wód, m.in. w zakresie korzystania z usług wodnych czy wykonania urządzeń wodnych.

 

Analiza wpływu inwestycji

Pojawia się więc pytanie – jakim celom kolejne uzgodnienie ma służyć? Cała procedura ma zmierzać do tego, aby wykazać, iż planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla celów środowiskowych, określonych w dokumentach planistycznych. Takimi dokumentami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy. Innymi słowy, w wyniku realizacji danego przedsięwzięcia nie może ulec pogorszeniu stan wód, a samo przedsięwzięcie nie będzie kolidowało z osiągnięciem określonych parametrów jakościowych tych wód.

Jeżeli w wyniku analizy przedłożonej dokumentacji, organ stwierdzi, iż planowana inwestycja wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych lub też nie wpływa w ogóle na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyda ocenę wodnoprawną. W przypadku gdy analiza wykaże, że mimo podjętych działań, wpływ ten jest negatywy, organ odmówi wydania oceny wodnoprawnej.

Ponieważ ocena wodnoprawna, o ile jest wymagana, stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Jej brak uniemożliwi zatem jego wydanie. To z kolei może wpłynąć negatywnie na dalsze etapy procesu inwestycyjnego.

 

Lektura zalecana

I choć o Prawie wodnym pisze się wiele, głównie w kontekście opłat i problemów natury organizacyjnej, warto przeanalizować te kilkanaście przepisów odnoszących się do ocen wodnoprawnych. Chociażby po to, aby w przyszłości na pytanie o decyzję w sprawie oceny wodnoprawnej odpowiedzieć ze spokojem „nie jest wymagana”, aniżeli gorączkowo zastanawiać się w jaki sposób dokonać zmiany lokalizacji inwestycji.

 

Autorem artykułu jest Marta Banasiak, aplikantka radcowska w GWW.

Autor wpisu

Marta Banasiak

aplikant radcowski

Zagadnieniami ochrony środowiska miałam zajmować się przejściowo, tylko do momentu dopóki nie uda mi się dostać na ukochaną filologię angielską. To „przejściowo” trwa obecnie ponad...

Zobacz moje wpisy

Podziel się

Powiązane wpisy

Zmiana zasad nabywania nieruchomości rolnych

Zmiana zasad nabywania nieruchomości rolnych

Reforma planowania przestrzennego coraz bliżej

Reforma planowania przestrzennego coraz bliżej

Rząd planuje walkę z „patodeweloperką”

Rząd planuje walkę z „patodeweloperką”

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter