Wrześniowe nowości w prawie pracy

Bieżące doradztwo prawne i podatkowe  /   17 września 2020

nowośc w prawie pracy

Początek września przyniósł wejście w życie kilku nowych regulacji z zakresu prawa pracy, a to prawdopodobnie nie koniec zmian, które w tym miesiącu szykuje ustawodawca dla pracodawców i pracowników. Najistotniejsze zmiany uchwalone zostały ustawą o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta nie tylko znacząco zmieniła obowiązujące przepisy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług ale również przedłużyła możliwość wydawania pracownikom polecenia wykonywania pracy zdalnej oraz umożliwiła ponowną weryfikację wniosków przedsiębiorców o zwolnienie ze składek ZUS.

 

Zmiany w zasadach delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

W dniu 4 września 2020 r. weszły w życie zmiany do ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Nowelizacja dotyczy przede wszystkim zmian w zakresie wynagrodzeń oraz okresu oddelegowania pracowników.

W myśl zmienionych przepisów, pracownikom delegowanym do pracy w Polsce należy obecnie wypłacać wynagrodzenia na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników lokalnych. 

Nowela ograniczyła również dopuszczalny okres delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia go o 6 miesięcy na podstawie umotywowanego powiadomienia złożonego Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Wydłużenie możliwości polecenia wykonywania pracy zdalnej

W dniu 5 września 2020 r. obowiązywać zaczęły zmiany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z nowymi regulacjami, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może wydać pracownikowi polecenie wykonywania pracy zdalnej przez cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii a także w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

 

Ponowne rozpatrzenie wniosków o zwolnienie ze składek ZUS

W dniu 20 września 2020 r. wejdzie w życie art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r., który wprowadza możliwość uzyskania przez płatników składek zwolnienia za marzec, kwiecień i maj 2020 r. także wówczas, gdy składki te zostały przez nich opłacone lub gdy na poczet tych składek ZUS zaliczył z urzędu nienależnie opłacone składki.

Możliwość dotyczy tylko tych płatników składek, którzy złożyli wnioski o zwolnienie ze składek w wymaganym przepisami terminie, tj. do 30 czerwca 2020 r.

Na skutek powyższej regulacji płatnikom składek zostaną „przywrócone” nadpłaty, które wcześniej rozliczono na poczet składek za miesiące objęte wnioskiem o zwolnienie ze składek. Opłacone składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki będą podlegały zwrotowi na zasadach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Powrót dodatkowego zasiłku opiekuńczego

W dniu 1 września 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Rozporządzeniem przywrócono na okres od 1 do 20 września prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub dorosłą osobą niepełnosprawną. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje m.in. ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom dziecka do 8 roku życia z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te  nie mogą zapewnić opieki albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Ponieważ 20 września 2020 r. zbliża się wielkimi krokami, należy dodać, że obowiązujące przepisy pozwalają na przedłużenie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres. Należy zatem oczekiwać, że w zależności od sytuacji epidemiologicznej, Rada Ministrów w najbliższych dniach podejmie decyzje w tym zakresie.

 

Kontynuacja dofinansowań z WUP

Powyższe regulacje to prawdopodobnie nie wszystkie zmiany, jakie we wrześniu zostaną wprowadzone do szeroko rozumianych przepisów prawa pracy. Dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników istotne znaczenie mogą mieć procedowane jeszcze w parlamencie zmiany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Jeżeli nowe regulacje wejdą w życie w projektowanym kształcie, wydłużony zostanie termin składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które zgodnie z pierwotnie obowiązującymi przepisami można składać do 27 września 2020 r. Nowelizacja pozwoli na składanie wniosków o dofinansowanie najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Świadczenia ze środków FGŚP będą mogły być przyznane przedsiębiorcom, którzy nie skorzystali jeszcze z tej formy wsparcia, zarówno w przypadku objęcia swoich pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g), jak również bez wprowadzenia tych rozwiązań (art. 15gg).

 

 

 

 

 

Autorką artykułu jest Ines Borkowska, radca prawny w GWW.

Autor wpisu

Ines Borkowska

Radca prawny

Zagadnienia związane z szeroko rozumianym prawem pracy zaczęłam zgłębiać jeszcze na studiach prawniczych na Uniwersytecie Rzeszowskim, a prawo pracy stało się wówczas moją ulubioną...

Zobacz moje wpisy

Podziel się

Powiązane wpisy

Służba wojskowa w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – informacyjny szum w wojennej mgle

Służba wojskowa w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – informacyjny szum w wojennej mgle
sprawozdania
Bieżące doradztwo prawne i podatkowe
Obowiązki rachunkowe i podatkowe fundacji rodzinnych

Obowiązki rachunkowe i podatkowe fundacji rodzinnych

Obowiązki rachunkowe i podatkowe fundacji rodzinnych

Pod kątem ukrytych zysków uwzględnia się art. 11c ust. 4 ustawy o CIT

Pod kątem ukrytych zysków uwzględnia się art. 11c ust. 4 ustawy o CIT
Bieżące doradztwo prawne i podatkowe
Menedżer na B2B – czy warto

Menedżer na B2B – czy warto

Menedżer na B2B – czy warto

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter