Fast Track, czyli nowy system rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Przegląd procedury

Fast Track, czyli nowy system rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Przegląd procedury

17 marca 2021 r. Urząd Patentowy RP wprowadził system przyspieszonej rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych – tzw. tryb Fast Track. Jest to istotna zmiana dla osób zgłaszających znaki i wzory bezpośrednio oraz dla ich zawodowych pełnomocników w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, w tym dla radców prawnych. W poniższym wpisie przyjrzymy się zasadom nowego trybu. Dzięki już 6 miesiącom obserwacji, jak działa nowy system, możemy też wskazać jego główne wady i zalety.

Procedura

Nowy, przyspieszony tryb zgłaszania znaków i wzorów przemysłowych ma na celu ułatwić i przyspieszyć procedury oraz wyeliminować błędy, które zdarzały się podczas sporządzania wniosków w trybie zwykłym. Jest to obecnie bardzo często wybierana forma zgłoszenia znaków oraz wzorów. Urząd Patentowy wyznaczył następujące warunki postępowania w trybie Fast Track dla zgłoszeń znaków towarowych:

  1. Zgłoszenia w trybie Fast Track można dokonać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).
  2. Zgłaszający lub pełnomocnik musi posiadać profilowane konto klienta na PUEUP.
  3. Zgłoszenie powinno być dokonane wyłącznie za pomocą formularza o nazwie „podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy – tryb przyspieszony”, przeznaczonego do dokonywania zgłoszeń w trybie Fast Track.
  4. Opłata za zgłoszenie powinna być dokonana za pomocą elektronicznej usługi płatności (e-Płatności) – usługi dostępnej w koncie klienta na PUEUP przed wysłaniem zgłoszenia do Urzędu.
  5. Przez cały okres trwania postępowania zgłoszenie powinno być procedowane elektronicznie. Zgłaszający lub pełnomocnik nie może np. złożyć oświadczenia o rezygnacji z doręczania korespondencji w postaci elektronicznej. Zmiana sposobu doręczania uznana będzie za okoliczność wyłączającą znak towarowy z trybu Fast Track.
  6. Zgłoszenie znaku towarowego może dotyczyć wyłącznie indywidualnego prawa ochronnego. Nie może ono natomiast dotyczyć wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo znaku towarowego objętego wspólnym prawem ochronnym.
  7. Zgłoszenie znaku towarowego musi być jednolite. Niejednolitość zgłoszenia uznana będzie za okoliczność wyłączającą zgłoszenie znaku towarowego z trybu Fast Track.
  8. Formularz „podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy – tryb przyspieszony” powinien być poprawnie wypełniony. Nieprawidłowości w tym zakresie uznane będą za okoliczność wyłączającą znak towarowy z trybu Fast Track.

Szczegółowa lista wymagań, które są niezbędne do skorzystania z trybu przyspieszonego rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, jest dostępna pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/tryb-fast-track/warunki-dla-zgloszen-znakow-towarowych.

Analogiczna lista dotycząca wzorów przemysłowych jest za to do znalezienia pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/tryb-fast-track/warunki-dla-zgloszen-wzorow-przemyslowych.

Nowy tryb w praktyce

Dzięki omawianej procedurze Urząd Patentowy może rozpocząć badanie formalne zgłoszenia niezwłocznie po jego wpłynięciu. Przyśpieszony zostaje zatem okres od momentu wysłania zgłoszenia do publikacji znaków towarowych, co w konsekwencji skraca czas, w jakim nasz znak uzyskuje ochronę.

Przed zgłoszeniem warto samemu sprawdzić, czy nasze zgłoszenie będzie spełniało wszystkie warunki, dlatego że w sytuacji, gdy zgłoszenie przestanie spełniać warunki na dalszym etapie postępowania, zostanie ono wyłączone spod trybu przyspieszonego i dalej będzie rozpatrywane w trybie zwykłego postępowania. Przykładowo nastąpi to, gdy Urząd Patentowy stwierdzi, że istnieje bezwzględna przeszkoda rejestracji, o której mowa w art. 1291 ustawy Prawo własności przemysłowej. O fakcie wyłączenia z trybu Fast Track Urząd Patentowy poinformuje na piśmie zgłaszającego lub jego pełnomocnika. Aby zatem zwiększyć szanse na przyspieszoną rejestrację, ale także oszacować ryzyko odmowy rejestracji, zgłaszający może zlecić profesjonalnemu pełnomocnikowi, żeby zbadał, czy dany znak towarowy spełnia przesłanki bezwzględne z art. 1291 ustawy Prawo własności przemysłowej przed dokonaniem zgłoszenia.

Warto podkreślić, że zgłoszenie znaku towarowego w omawianym trybie może dotyczyć wyłącznie indywidualnego prawa ochronnego. Zgłoszeniem może być objęty tylko jeden znak towarowy. Z procedury Fast Track wyłączone są wspólne znaki towarowe i gwarancyjne, a także objęte wspólnym prawem ochronnym.

Specjalnie dedykowany Fast Trackowi formularz zgłoszeniowy jest przejrzysty i przystępny. Zgłaszający sporządza wykaz towarów i usług dla zgłoszenia znaku towarowego, wybierając konkretne pojęcia wyłącznie przy użyciu narzędzia TMclass, które zawiera zharmonizowana bazę terminów (Harmonised Database HBD). Niewątpliwą niedogodnością jest jednak brak możliwości załadowania wcześniej odpowiednio sporządzonego wykazu. Wybieranie pojedynczo pojęć z bazy może bowiem okazać się czasochłonne przy tworzeniu wykazu zawierającego większą liczbę pojęć.

W trybie Fast Track przyspieszyć można również wydanie świadectwa ochronnego dla zgłoszeń znaków lub wzorów. Po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji na wzór przemysłowy należy dokonać następujących czynności:

  1. Wnieść stosowne opłaty za pierwszy okres ochrony oraz za publikację o udzieleniu prawa,
  2. Złożyć dodatkowe oświadczenie o tym, że zgłaszający zrzeka się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zrzeczenie się powyższego prawa skutkuje tym, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Ponadto zrzeczenie się powoduje brak możliwości zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Podsumowując, w odróżnieniu od trybu zwykłego w trybie przyśpieszonej rejestracji znacząco został skrócony czas etapu formalnego rozpatrywania zgłoszeń. Dlatego też tryb Fast Track stanowi niewątpliwe ułatwienie dla zgłaszających, którym zależy na szybszym uzyskaniu ochrony swoich praw własności przemysłowej.