Kosztowna dziura w ofercie

Bez kategorii  /   20 grudnia 2017

kosztowna-dziura-w-ofercie

W trakcie złączania stron oferty, tak aby uniemożliwić swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty, doszło do przedziurkowania oferty bindownicą. Czy taką wadę oferty można potraktować jako inną omyłkę polegającą na niezgodności z SIWZ, niepowodującą istotnych zmian treści oferty?

 

Luka w ofercie

Odpowiadając to pytanie warto posłużyć się wyrokiem KIO 2167/17. W rozstrzyganej przez KIO sprawie, wykonawca załączył do oferty formularz cenowy, który nie pozwalał odczytać kilku pozycji (wartości) w nim wskazanych, z uwagi na ich przedziurkowanie. Taki stan rzeczy wynikał ze sposobu przygotowania przez wykonawcę oferty. Wykonawca bindując ją, przypadkowo przedziurkował (wyciął) kilka pozycji formularza cenowego. Przedziurkowany formularz cenowy zamawiający uznał za niewypełniony.

Co ciekawe, na żądanie zamawiającego wyrażone w SIWZ,  poza formularzem cenowym w wersji papierowej do oferty została załączona płyta CD, na której były zapisane formularze cenowe identyczne do tych złożonych w formie papierowej.

 

Dwie wersje formularza

Zgodnie z SIWZ, podstawą oceny zamawiającego miały być jedynie oryginalne formularze cenowe, złożone w formie papierowej. Formularze cenowe zamieszczone na płycie CD nie miały być oceniane, a ich brak nie skutkował odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzegł jednakże, iż w razie niezałączenia płyty CD, brak ten powinien być uzupełniony dla celów pomocniczych przy sprawdzeniu wyliczeń rachunkowych ceny oferty.

Wydaje się, że poprawienie przedziurkowanych wartości formularza ofertowego nie wymagało żadnych poważniejszych zabiegów interpretacyjnych. Ograniczało się jedynie do prostego przeniesienia jednoznacznie sformułowanych cen jednostkowych zaoferowanych przez wykonawcę z formularza cenowego zapisanego na płycie CD na formularz papierowy.

 

Rozstrzygnięcie KIO

Zamawiający stanął jednak na stanowisku, iż kilka przedziurkowanych pozycji formularza cenowego dyskwalifikuje ofertę, w związku z czym ją odrzucił.

Wykonawca, którego oferta została odrzucona uznał, że jeżeli zamawiający był w posiadaniu narzędzia (tj. płyty CD z wszystkimi formularzami cenowymi) umożliwiającego mu weryfikację cen jednostkowych, to zamawiający powinien z tego narzędzia skorzystać. Przekazał więc sprawę do rozpoznania  przez KIO.

Po wysłuchaniu argumentów wszystkich stron postępowania odwoławczego, KIO przypomniała, że formularz cenowy w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej są dokumentami w rozumieniu art. 773 Kodeksu cywilnego. KIO uznała, że zamawiający powinien dokonać poprawki oferty wykonawcy na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, bowiem dysponował dokumentem złożonym do oferty (zapisanym na płycie CD). Na tej  podstawie mógł więc dokonać poprawy przedziurkowanej części oferty.

Wyrok KIO 2167/17 wskazuje, że dopuszczalne jest poprawianie wszelkiego rodzaju błędów, omyłek, nieścisłości i innych niedoskonałości oferty, o ile tylko nie spowodują one zniekształcenia woli wykonawcy w istotnym zakresie. Przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP nie zawiera jakiegokolwiek ograniczenia co do rodzaju lub zakresu elementów oferty, których może dotyczyć inna omyłka niepowodująca istotnych zmian treści oferty.  Jak wskazuje omawiany wyrok – taką omyłką może być również przedziurkowanie oferty.

 

Autorką artykułu jest Agnieszka Zaborowska, adwokat w GWW.

 

Autor wpisu

Podziel się

Powiązane wpisy

Bez kategorii
test

test

test
Bez kategorii
test

test

test

Umowa o współdziałanie z szefem KAS

Umowa o współdziałanie z szefem KAS

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter