Zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy w Polsce

Zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy w Polsce

Z powodu dużej liczby ukraińskich uchodźców w Polsce specustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.) wprowadziła różne przepisy, które mają ułatwić podejmowanie pracy przez migrantów.

Specustawa ustanawia uproszczone zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy – na jej podstawie obywatel Ukrainy będzie uprawniony do wykonywania pracy w Polsce w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

  • jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy lub
  • jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie wcześniejszych, ogólnych uregulowań)

– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi (art. 22 specustawy).

Obowiązki pracodawcy

Aby legalnie przebywający w Polsce obywatel Ukrainy mógł zostać zatrudniony, wystarczające jest powiadomienie powiatowego urzędu pracy. Podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadamia o tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy.

W powiadomieniu podmiot powierzający pracę obywatelowi Ukrainy przekazuje urzędowi pracy szczegółowe informacje o sobie, a także dane osobowe obywatela Ukrainy. Informuje też o rodzaju umowy zawartej pomiędzy podmiotem powierzającym pracę a obywatelem Ukrainy oraz stanowisku lub rodzaju wykonywanego zajęcia.

Niewypełnienie ww. warunków oznacza, że nie można wykonywać działalności zarobkowej bez zezwolenia na pracę.

Pozostałe ułatwienia

Obywatele Ukrainy będą mogli również podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem że uzyskają numer PESEL (art. 23 specustawy).

Na mocy specustawy obywatel Ukrainy będzie mógł ponadto zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 22 ust. 6 specustawy).

Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie art. 38 ust. 1 specustawy (wniosek na tej podstawie może zostać złożony dopiero po 9 miesiącach pobytu w Polsce), będzie uprawniony do pracowania w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Możliwość założenia spółki przez obywatela Ukrainy

Obywatele Ukrainy posiadający określoną podstawę pobytu w Polsce mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Wobec tego mogą podejmować i prowadzić dopuszczone polskim prawem formy działalności gospodarczej.

Przeczytany przez Państwa artykuł stanowi część pełnego opracowania dotyczącego 7 najczęściej pojawiających się pytań w związku z uchodźcami z Ukrainy w Polsce. Opracowanie dostępne jest w całości po kliknięciu >tutaj<.