Pre-pack, czyli upadłość pod kontrolą

Pre-pack, czyli upadłość pod kontrolą

Postępowanie upadłościowe kojarzy się nam ze żmudną i długotrwałą procedurą zmierzającą do zakończenia działalności zadłużonego podmiotu. Jej efekty najczęściej nie zadowalają żadnej ze stron. Upadły traci swój majątek i kończy działalność, a wierzyciele odzyskują znikomą część swoich wierzytelności. Pozytywnie ocenić należy jednak zmiany procedury upadłościowej, które dotyczą przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Zaletą przygotowanej likwidacji jest możliwość przyspieszonego zbycia majątku upadłego i pozyskania środków na zaspokojenie wierzycieli.

 

 

Kto składa wniosek o pre-pack?

W postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży: a) przedsiębiorstwa dłużnika lub b) jego zorganizowanej części lub c) składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. Jeżeli więc znajdzie się zainteresowany nabyciem całego lub określonej części majątku upadłego, sąd może wyrazić zgodę na taką transakcję już na początku procedury upadłościowej.

 

Co określa się we wniosku o pre-pack?

We wniosku należy określić, jakie składniki majątkowe mają być przedmiotem sprzedaży. Wniosek musi zawierać warunki sprzedaży przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy. Warunki sprzedaży mogą być określone w projekcie umowy, która ma być zawarta przez syndyka. Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego nabywcy.

 

Co załącza się do wniosku o pre-pack?

Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży wnioskodawca załącza:

  • dowód wpłaty przez nabywcę wadium w wysokości 1/10 oferowanej ceny – wadium zalicza się na poczet ceny albo zwraca się w razie nieuwzględnienia wniosku;
  • listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku, który ma zostać zbyty;
  • opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.

 

Kiedy sąd uwzględnia wniosek o pre-pack?

Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych. Należy także wziąć pod uwagę koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść w toku upadłości. Cena zbycia w trybie pre-pack powinna więc być wyższa niż kwota, którą syndyk uzyskałby za dany składnik majątkowy, gdy przeprowadził tradycyjną procedurę upadłościową.

W szczególnych warunkach (gdy np. przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika) sąd może zgodzić się na niższą cenę.

 

Co się dzieje, gdy są do sądu trafia więcej niż jeden wniosek o pre-pack?

W przypadku złożenia co najmniej dwóch wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przeprowadza się aukcję pomiędzy nabywcami w celu wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży.

 

Na jakich zasadach sąd uwzględnia wniosek o pre-pack?

Uwzględniając wniosek, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży, określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży.

 

Zawarcie umowy w trybie pre-pack

Syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w postanowieniu sądu. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu. Jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży nie dojdzie z winy nabywcy, syndyk zachowuje wadium. Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Oznacza to, że nabywca zasadniczo przejmuje określony majątek bez obciążeń.

 

Przygotowana likwidacja jest szansą nie tylko na przyspieszenie procedury upadłościowej. Pozwala ona również na nabycie określonych składników majątku upadłego na korzystnych warunkach, analogicznych jak przy sprzedaży w toku postępowania egzekucyjnego (komorniczego). Ustawodawca stara się przy tym zabezpieczyć interesy wierzycieli, którzy mogą nie akceptować zaproponowanych warunków przygotowanej likwidacji. Wierzyciel nie tylko może przedstawić swoje stanowisko co do tych warunków, ale również skarżyć decyzję w sprawie pre-pack.