Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony coraz bliżej?

Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony coraz bliżej?

Zgodnie z założeniami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, opublikowanymi na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w 2022 r. ustawodawca planuje wprowadzić rewolucyjne zmiany w zakresie wypowiadania przez pracodawcę umów o pracę na czas określony.

Dotychczasowa regulacja

Według obowiązujących przepisów prawa pracy w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony pracodawca nie musi wskazywać przyczyny tego wypowiedzenia. Zgodnie bowiem z art. 30 § 4 Kodeksu pracy (dalej jako „k.p.”) obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę dotyczy wyłącznie oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony. Zatem aktualnie tzw. ogólna (powszechna) ochrona trwałości stosunku pracy dotyczy tylko umów o pracę zawartych na czas nieokreślony. Obok obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca jest również zobowiązany przeprowadzić tzw. konsultację związkową, tj. zawiadomić na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia temu pracownikowi umowy o pracę ze wskazaniem przyczyny, która uzasadnia rozwiązanie umowy (art. 38 § 1 k.p.). Warto podkreślić, że pracownik niezrzeszony w związku zawodowym ma prawo do obrony swoich praw na zasadach dotyczących pracowników, którzy są członkami związku, jeżeli wybrana przez pracownika zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na obronę jego praw1. Zakładowa organizacja związkowa może uznać, że wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę byłoby nieuzasadnione, i wówczas, w terminie 5 dni do otrzymania takiego zawiadomienia może zgłosić pracodawcy na piśmie umotywowane zastrzeżenia. Dopiero po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej albo gdy organizacja ta nie zajęła stanowiska w sprawie w powyższym terminie, pracodawca może podjąć decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Brak wskazania na piśmie przyczyny, która uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, jak również nieprzeprowadzenie przez pracodawcę wymaganej konsultacji związkowej lub jej przeprowadzenie w sposób nieprawidłowy stanowi naruszenie przez pracodawcę przepisów o wypowiadaniu umów o pracę. W konsekwencji w razie gdy pracownik odwoła się od tego wypowiedzenia do sądu pracy, sąd ten uzna wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne (jeżeli umowa uległa rozwiązaniu – przywróci pracownika do pracy) albo zasądzi na rzecz pracownika odszkodowanie. Natomiast w przypadku umów o pracę na czas określony, w razie gdy pracodawca naruszy przepisy o wypowiadaniu takich umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do  upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące (art. 50 § 3 i 4 k.p.). Wyjątkiem są pracownicy podlegający szczególnej ochronie, wskazani w art. 50 § 5 k.p., w tym m.in. pracownicy podlegający ochronie przedemerytalnej (art. 39 k.p.), pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, którym przysługuje alternatywne roszczenie o uznanie wypowiedzenia za pracę za bezskuteczne (przywrócenie do pracy).

Założenia zmian do Kodeksu pracy

Zapowiadane zmiany przepisów Kodeksu pracy w istocie zmierzają do zrównania umów o pracę na czas określony z umowami o pracę na czas nieokreślony w zakresie obowiązków pracodawcy związanych z trybem i zasadami wypowiadania tych umów. Zgodnie z założeniami projektu ustawy pracodawca będzie zobowiązany uzasadnić pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony. Warto tym kontekście zaznaczyć, że pracodawca naruszy przepisy o wypowiadaniu umów o pracę nie tylko wtedy, gdy w ogóle nie wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu przyczyny tego wypowiedzenia, ale również wtedy, gdy co prawda taką przyczynę wskaże, ale będzie ona niejasna, niekonkretna, a w rezultacie – niezrozumiała dla pracownika i niepoddająca się weryfikacji sądowej. Co istotne, pracodawca przed złożeniem wypowiedzenia będzie zobowiązany przeprowadzić konsultację zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z reprezentująca pracownika zakładową organizacją związkową.

Zgodnie z planowanymi zmianami pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, gdy odwoła się do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, będzie mógł domagać się także przywrócenia do pracy, a nie – jak dotychczas – wyłącznie odszkodowania.

O czym warto pamiętać w razie sporu z pracownikiem/pracodawcą w przedmiocie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę? Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę wskazane w oświadczeniu o wypowiedzeniu powinny być tożsame z tymi ujawnionymi w toku postępowania sądowego. Oznacza to, że pracodawca nie może powoływać się przed sądem pracy na inne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, niż te, które wskazał w wypowiedzeniu.

Z czego wynikają zmiany?

Zmiana przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę na czas określony ma zostać wprowadzona w celu ich dostosowania do wymagań prawa Unii Europejskiej w związku z wystąpieniem Komisji Europejskiej dotyczącym nieuzasadnionego nierównego traktowania w zakresie warunków wypowiadania umów o pracę pracowników zatrudnionych na czas określony w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony.

Warto zaznaczyć, że z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE. L Nr 186, s. 105) wynika obowiązek wprowadzenia przez państwa członkowskie niezbędnych środków w celu zakazu zwolnienia oraz wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników z powodu skorzystania przez nich z praw przewidzianych w dyrektywie. Pracownicy, którzy uważają, że zostali zwolnieni lub zostali objęci środkami o równoważnym skutku z powodu skorzystania z praw przewidzianych w dyrektywie, mogą zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie na piśmie należycie uzasadnionych powodów zwolnienia lub równoważnych środków. Podobne uprawnienie przewidziano w dyrektywie work-life balance2 w odniesieniu do pracowników, którzy uważają, że zostali zwolnieni, ponieważ wystąpili z wnioskiem o urlop ojcowski, rodzicielski, opiekuńczy przewidziany lub skorzystali z takiego urlopu, lub skorzystali z prawa do wystąpienia z wnioskiem o elastyczną organizację pracy.

Zapowiadana zmiana zasad wypowiadania umów o pracę na czas określony wpisuje się w szeroko pojętą funkcję ochronną prawa pracy, a obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia takiej umowy może służyć zapewnieniu pracownikowi bardziej przewidywalnych warunków pracy. W praktyce wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących wypowiadania umów o pracę na czas określony będzie wiązać się po stronie pracodawcy z dodatkowymi obowiązkami. Wymóg uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony może przełożyć się również na wzrost ryzyka odwołania się pracownika od wypowiedzenia takiej umowy do sądu pracy, co może zniechęcić pracodawców do zawierania terminowych umów o pracę. W rezultacie pracodawcy mogą poszukiwać bardziej elastycznych form zatrudnienia pracowników.


1 Co wynika z art. 30 ust. 2 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 263 z późn. zm.).

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE. L. Nr 188, s. 79).