Terminy w nowym prawie zamówień publicznych

Bez kategorii  /   4 maja 2020

terminy w nowym pzp

Nowe prawo zamówień publicznych wprowadza częściowo nowe zasady obliczania terminów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Wymagają one od stron postępowania większej skrupulatności i – przynajmniej na początku ich stosowania – wzmożonej czujności. Istotną nowością jest wprowadzenie terminów liczonych w godzinach. W poniższym artykule postaram się te nowe zasady przybliżyć.

 

Kodeks cywilny a nowe Pzp

Zgodnie z art. 8 ust. 1 nowego Pzp, do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy nowego Pzp nie stanowią inaczej. Do liczenia terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz w umowie w sprawie zamówienia publicznego stosuje się więc przepisy art. 111 – 115 Kodeksu cywilnego. Chyba, że w nowym Pzp przewidziano inaczej.

 

Termin oznaczony w godzinach

Istotną różnicą między Kodeksem cywilnym a nowym Pzp jest to, że ten pierwszy jako najkrótszą jednostkę przyjmuje dni, zaś nowe Pzp wprowadza terminy obliczane w godzinach.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 nowego Pzp, jeżeli termin oznaczony jest w godzinach rozpoczyna się on z początkiem pierwszej godziny i kończy z upływem ostatniej godziny. Jeżeli jednak początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, to godziny, w której ono nastąpiło nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu wyznaczonego w godzinach.

Obliczanie terminu wyznaczonego w godzinach ma w nowym Pzp duże znaczenie już od samego momentu wysłania ogłoszenia do publikacji. Zgodnie z art. 88 ust. 3 nowego Pzp, jeżeli zamawiający nie został powiadomiony o publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia, udostępnia to ogłoszenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania i opcjonalnie w innym, wybranym przez siebie miejscu. Co do zasady, publikacja ogłoszenia o zamówieniu może zaś nastąpić po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Powyższe znajdzie również zastosowanie do zmiany treści ogłoszenia i publikacji zmiany SIWZ na stronie internetowej postępowania (art. 137 ust. 5 nowego Pzp).

Analogicznie stanowi art. 89 ust. 3 nowego Pzp, zgodnie z którym publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego następuje po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,  chyba że zamawiający w ciągu 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia, nie został powiadomiony o jego publikacji. 48-godzinny termin obowiązuje także zamawiających sektorowych przy publikacji okresowych ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach sektorowych (art. 370 ust. 2 nowego Pzp).

 

Dni robocze

Nowe Pzp definiuje również pojęcie dni roboczych oraz określa zasady ich obliczania. Zgodnie z art. 8 ust. 5 nowego Pzp, dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. Regulacja ta nie została zmieniona w stosunku do ustawy Pzp z 2004 r.

Ust. 4 art. 8 stanowi jednak, że „termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze”. Powyższe ma przykładowo znaczenie przy obliczaniu terminów na udzielanie odpowiedzi na pytania do SIWZ. Przykładowo, jeśli termin składania ofert wypadał będzie we wtorek, zaś poniedziałek będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, to zamawiający nie może udzielić odpowiedzi w czwartek, bowiem pomiędzy udzieleniem odpowiedzi a upływem terminu składania ofert nie będzie dwóch dni roboczych. Gdyby nie wskazana regulacja, zamawiający musiałby po prostu obliczyć 4-dniowy termin – w przypadku zamówień, dla których termin składania ofert został wyznaczony zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 nowego Pzp (tzw. zamówienia pilne dla których skrócono termin składania ofert do 15 dni). W postępowaniach o zamówienie wszczętych po 1 stycznia 2021 r., zamawiający będzie musiał zweryfikować, czy w trakcie takiego czterodniowego terminu nie wypada sobota, niedziela lub inny dzień stawowo wolny od pracy. Jeśli tak, musi zweryfikować, czy termin obejmie co najmniej dwa pełne dni robocze.

 

Podsumowanie

Nowe Pzp wprowadza zatem dość restrykcyjne zasady obliczania terminów, które obowiązują wszystkie strony postępowania. Zamawiający i wykonawcy muszą pamiętać ponadto, że regulacje te nie dotyczą wyłącznie terminów wynikających z ustawy, ale także wyznaczanych przez zamawiających, np. na uzupełnienie dokumentów, złożenie wyjaśnień, itp. W praktyce zmiana ta może okazać się korzystna dla wykonawców. Zamawiający nie będą mogli już wzywać ich w piątkowe popołudnie do przedłożenia brakujących dokumentów w poniedziałek. Wyznaczony w piątek termin nie będzie mógł upłynąć szybciej niż w środę.

 

Autorką artykułu jest Marta Lipińska, aplikantka radcowska w GWW.

 

Autor wpisu

Marta Lipińska

radca prawny

Zanim zostałam prawnikiem skończyłam Politechnikę Warszawską i zostałam inżynierem „od miast”. Zaczęłam pracę u jednego z największych zamawiających w Polsce i wtedy pojawiła się m...

Zobacz moje wpisy

Podziel się

Powiązane wpisy

Bez kategorii
test

test

test
Bez kategorii
test

test

test

Umowa o współdziałanie z szefem KAS

Umowa o współdziałanie z szefem KAS

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter